Monika Kochanowicz

Drodzy Wyborcy

Prywatnie jestem mamą trójki dzieci.

Ukończyłam studium na kierunku administracji publicznej w filii Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu.

Czynnie angażuję się w różnorodne działania na rzecz lokalnej społeczności oraz inicjatyw. Byłam w radzie sołeckiej, wolontariuszem WOŚP, a obecnie Radną Rady Miejskiej. Swoimi działaniami oraz czynnym udziałem w organizowanych imprezach wspieram również Sportowy Klub Jeździecki „Karisma” w Benicach. Dzięki tym aktywnościom poznałam różne poglądy, problemy i potrzeby lokalnych mieszkańców w różnym przedziale wiekowym.

Nasze wiejskie miejscowości pięknieją i podnosi się jakość życia, ale możemy zrobić jeszcze więcej na rzecz wspólnego dobra.

A moimi priorytetami są:

  • Poprawa bezpieczeństwa (oświetlenie miejsc uznawanych za niebezpieczne, montaż radarowych wyświetlaczy prędkości),
  • Rozwój sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz gazowej,
  • Promowanie zdrowego trybu życia (zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej oraz jej rozbudowa),
  • Dalsza poprawa i rozbudowa lokalnej infrastruktury drogowej,
  • Poprawa dostępu do komunikacji oraz transportu,
  • Ochrona, konserwacja i promowanie lokalnych zabytków oraz obiektów kulturowych i historycznych,
  • Rozwój sieci telekomunikacyjnych.

Z wyrazami szacunku

Swój głos mogą oddać na mnie Wyborcy zamieszkujący w okręgu nr 14 obejmującym:
sołectwo Benice z miejscowością Benice, sołectwo Rarwino z miejscowością Rarwino, sołectwo Szumiąca z miejscowościami: Szumiąca, Ducino, Giżkowo, sołectwo Śniatowo z miejscowościami: Śniatowo, Ganiec,
w lokalu wyborczym znajdującym się w Świetlicy Wiejskiej w Benicach. 
Dodatkowo głosy mogą oddać pensjonariusze DPS w Śniatowie w odrębnym obwodzie głosowania utworzonym na terenie DPS.