Program

Zapoznaj się z naszym programem

Program wyborczy KWW Nasza Gmina Nasz Powiat na lata 2024 – 2029 Gmina Kamień Pomorski

W obecnej kadencji, dzięki zaangażowaniu przedstawicieli naszego Komitetu Wyborczego we władzach samorządowych Gminy Kamień Pomorski, przy dużym wsparciu Pracowników Urzędu Miejskiego oraz Mieszkańców naszej Gminy, udało się zrealizować bardzo wiele punktów programu sprzed pięciu lat. Z wykonanymi zadaniami możecie się Państwo zapoznać w zakładce ZREALIZOWANE INWESTYCJE. Część zadań pozostaje do zrealizowania, a sporo rozpoczętych inwestycji należy kontynuować. W celu pozyskania środków opracowaliśmy Strategię Rozwoju Gminy, która stała się aktem prawa miejscowego. Na wiele zadań zabezpieczyliśmy już środki w budżecie oraz jesteśmy w trakcie przygotowania dokumentacji technicznej i uzyskania pozwoleń na budowę. W programie zadania  te zostały wyróżnione kolorem pomarańczowym. Pozostałe będą sukcesywnie realizowane w ramach ogłaszanych naborów na dofinansowanie zarówno ze środków krajowych jak i europejskich. Część bieżących zadań będzie finansowana ze środków własnych Gminy. W nadchodzącej kadencji chcemy realizować następujące zadania:
 • Doposażenie i modernizacja placówek oświatowych.  
 • Pozyskaliśmy środki na kapitalny remont Przedszkola Publicznego nr 1 w Kamieniu Pomorskim z rozbudową ostatniego piętra z przeznaczeniem na żłobek w kwocie 8 000 000 zł.
 • Zabezpieczyliśmy środki na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Jarszewie w ramach ZIT Partnerstwa Powiatu Kamieńskiego w kwocie 1 300 000 zł.
 • Stworzenie systemu wsparcia dla wyróżniających się uczniów, studentów oraz sportowców będących mieszkańcami gminy.
 • Wsparcie organizacji pozarządowych w trybie konkursów.
 • Opracowanie i przyjęcie planu ogólnego dla terenu gminy zgodnie z nowymi przepisami prawa w celu uporządkowania ładu przestrzennego oraz usprawnienia uzyskiwania pozwoleń na budowę.
 • Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej. (przebudowa oczyszczalni we Wrzosowie, Benicach, Rekowie, Buniewicach).
 • Poprawa stanu chodników i dróg na terenie gminy ze szczególnym zwróceniem na drogi gruntowe na obszarach wiejskich, osiedlu Prusa, Chopina i osiedlu we Wrzosowie.
 • Posiadamy pełną dokumentację techniczną na przebudowę ulic Wieniawskiego, Lawendowej i Czajkowskiego.
 • Wyłoniliśmy wykonawcę dokumentacji na przebudowę ulicy Orzeszkowej. Projekt jest w opracowaniu.
 • Renowacja zabytkowych murów obronnych – kontynuacja rozpoczętych remontów.
 • Posiadamy dokumentację techniczną na całość zadania.
 • Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez montaż sygnalizacji ostrzegawczych i świetlnych.
 • Zagospodarowanie fos okalających stare miasto.
 • Tworzenie miejsc z elementami małej architektury, symbolizującej nasze miasto i jego historię.
 • Inwestycje na cmentarzach: utwardzanie alejek, budowa kolumbarium. 
 • Budowa  świetlic wiejskich  m.in. w miejscowościach: Sibin, Wrzosowo, Górki, Grabowo.
 • Dokończenie drogi Trzebieszewo – Chrząstowo.
 • Przebudowa drogi  do miejscowości Płastkowo w celu poprawy bezpieczeństwa i wyeliminowaniu sezonowych podtopień.
 • Rozbudowa i modernizacja oświetlenia wiejskiego.
 • Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach wiejskich.
 • Budowa i modernizacja dróg wiejskich i chodników.
 • Budowa i modernizacja chodników wiejskich.
 • Wsparcie w realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego.
 • Kontynuacja rozbudowy infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.
 • Modernizacja płyty głównej Stadionu Miejskiego wraz z budową bieżni tartanowej i zaplecza.
 • Poszerzenie współpracy z miastami partnerskimi Kowary, Lünen i Torgelow.
 • Współpraca z seniorami. 
 • Zabezpieczyliśmy środki na kapitalny remont Budynku Kościuszki 3a ze środków ZIT Partnerstwa Powiatu Kamieńskiego w kwocie blisko 1 700 000 zł.
 • Zabezpieczyliśmy środki na rozwój dziennych usług senioralnych – prowadzenie Domu Seniora w kwocie 2 000 000 zł. na lata 2025-2027 ze środków ZIT Partnerstwa Powiatu Kamieńskiego.
 • Budowa ścieżki rowerowej i zagospodarowanie punktu widokowego przy Głazie Królewskim.
 • Zabezpieczyliśmy środki na ten cel w ramach ZIT Partnerstwa Powiatu Kamieńskiego w kwocie ponad 3 000 000 zł.
 • Stworzenie nowej siedziby Kamieńskiego Domu Kultury w budynku Pałacu Biskupiego.
 • Pozyskaliśmy na ten cel środki: na pierwszy etap – remont elewacji w kwocie 500 000 zł oraz na drugi etap – remont i adaptacja wnętrza w wysokości 2 200 000 zł.
 • Poprawa infrastruktury „Mariny” poprzez rozbudowę do 550 miejsc postojowych.
 • Uzyskano decyzję środowiskową.
 • Budowa Skateparku na Stadionie Miejskim.
 • Posiadamy pełną dokumentację wraz z pozwoleniem na budowę.
 • Przystosowanie amfiteatru do funkcji kina letniego wraz z rewitalizacja otaczającego terenu.
 • Remont  i doposażenie  placów  zabaw. 
 • Utworzenie terenów rekreacyjnych przy ul. Wilków Morskich – na „Dzikiej Plaży”.
 • Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Projekt w trakcie realizacji.
 • Promocja najlepszych kamieńskich przedsiębiorców, marek i produktów.
 • Aktywne wspieranie przedsiębiorców w realizacji projektów inwestycyjnych w zakresie budownictwa mieszkaniowego oraz infrastruktury turystycznej.
  • Propagowanie rozwoju gospodarstw ekologicznych i agroturystycznych.
 • Dbanie o zdrowie i propagowanie zdrowego stylu życia mieszkańców gminy.
 • Współpraca z Uzdrowiskiem oraz podmiotami prowadzącymi działalność leczniczą i rehabilitacyjną.
 • Monitorowanie czystości środowiska naturalnego.
 • Dopłaty do termomodernizacji budynków i wymiany pieców węglowych poprzez kontynuację programu Czyste powietrze oraz rozpoczęcie realizacji program Ciepłe mieszkanie.
 • Dopłaty do budowy studni wierconych i przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach z brakiem dostępu do sieci wodno-kanalizacyjnej.
 • Dbanie o ochronę środowiska naturalnego poprzez udoskonalenia systemu odbioru i zagospodarowania odpadów.
 • Budowa nowoczesnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK w Mokrawicy.
 • Budowa biogazowni we współpracy z miastem partnerskim Torgelow.
 • Podpisano list intencyjny.